Помощ » Проблеми » custom post type и metabox

 • Здравейте, много се надявам някой да може да помогне бързичко 🙂
  Правя си custom post type, след което искам да си добавя meta box

  add_action('init', 'idea_register');
  
  function idea_register() {
  
  	$labels = array(
  		'name' => _x('Идеи', 'post type general name'),
  		'singular_name' => _x('Идея', 'post type singular name'),
  		'add_new' => _x('Добави нова', 'portfolio item'),
  		'add_new_item' => __('Добави нова идея'),
  		'edit_item' => __('Редактирай идея'),
  		'new_item' => __('Нова идея'),
  		'view_item' => __('Прегледай идея'),
  		'search_items' => __('Търси идея'),
  		'not_found' => __('Няма намерени'),
  		'not_found_in_trash' => __('Няма идеи в кошчето'),
  		'parent_item_colon' => ''
  	);
  
  	$args = array(
  		'labels' => $labels,
  		'public' => true,
  		'publicly_queryable' => true,
  		'show_ui' => true,
  		'query_var' => true,
  		'rewrite' => true,
  		'capability_type' => 'post',
  		'hierarchical' => false,
  		'menu_position' => null,
  		'supports' => array(
  			'title',
  			'editor',
  			'page-attributes')
  
  	 ); 
  
  	register_post_type( 'idea' , $args );
  }
  add_action("admin_init", "admin_init");
  
  function admin_init(){
   add_meta_box("credits_meta", "Начална страница", "credits_meta", "idea", "normal", "low");
  }
  
  function credits_meta() {
   global $post;
   $custom = get_post_custom($post->ID);
   $page_where = $custom["page_where"][0];
  
   ?>
   <p><label>На начална страница</label><br /> <?php 
  
   ?>
   <select name="page_where">
  	<option value="0" <?php echo (isset($page_where) && $page_where == 0 ? 'selected="selected"' : ''); ?>> Не </option>
  	<option value="1" <?php echo (isset($page_where) && $page_where == 1 ? 'selected="selected"' : ''); ?>> Да </option>
   </select>
   <?php
  }
  add_action('save_post', 'save_details');
  function save_details(){
   global $post;
  
   update_post_meta($post->ID, "page_where", $_POST["page_where"]);
  }

  Това е кода, но като отида на front-end и гледам кликам по менютата, после като се върна да видя стойността на page_where тя я е изчезнала и съответно ми показва 0, вместо 1.
  Някаква идея къде може да е грешката?

 • Темата ‘custom post type и metabox’ е затворена за нови отговори.